Główny cel projektu Kooperacja Plus to budowanie kultury współdziałania instytucji pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy.  Działalność tych podmiotów powinna się wzajemnie uzupełniać, bo tylko w ten sposób możliwe jest stworzenie kompleksowego pakietu usług dla osób korzystających z ich wsparcia.

Aby skutecznie podejmować działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, konieczne jest zwiększenie zakresu współpracy w każdym z obszarów działalności instytucji pomocy społecznej i rynku pracy. Kooperacja powinna odbywać się na poziomie zbierania i wymiany informacji oraz doświadczeń,  realizacji diagnoz i analiz a także monitorowania prowadzonych działań. Przedstawiciele tych instytucji powinni na bieżąco badać sytuację społeczną, nie tylko w skali miasta, czy gminy, lecz konkretnej dzielnicy, osiedla, a nawet ulicy. Uzyskane dane,  systematycznie aktualizowane, pozwoliłyby efektywnie przeciwdziałać wielu problemom, poprzez podejmowanie właściwych działań w odpowiednim czasie.

Podstawowym narzędziem badawczym stosowanym w projekcie jest Mapa problemów społecznych i zasobów środowiska przeciwdziałających ich powstawaniu. Celem mapy jest diagnoza oraz monitoring zjawisk i problemów społecznych w danej miejscowości. Mapa stanowi wspólną płaszczyznę zbierania, katalogowania, wymiany i udostępniania informacji. Umożliwia skatalogowanie pełnego spectrum problemów i zasobów środowisk lokalnych. Dzięki niej możliwa jest efektywniejsza współpraca międzyinstytucjonalna.

Mapa zostaje opracowana na podstawie danych pozyskanych z MOPS i PUP w Bielsku-Białej. Jest ona pierwszym krokiem do budowania modelu współpracy instytucji w prowadzeniu diagnoz społecznych. Dzięki temu, formy wsparcia będą docierać do najbardziej potrzebujących. Ograniczy to także dublowanie się instrumentów szkoleniowych jakie oferuje ops i pup temu samemu klientowi.

Założeniem projektu jest również stworzenie programu szkoleniowego dla komitetów sterujących ds. diagnoz w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wypracowanie modelu współpracy instytucji w zakresie prowadzenia wspólnych diagnoz społecznych to oryginalne i innowacyjne rozwiązanie w skali Polski. Mapy  dostępne będą w Internecie na stronie www.kooperacjaplus.eu w zakładce: Mapa. Stworzony program komputerowy do analizy danych i ich interpretacji, udostępniony darmowo na stronie internetowej, umożliwi kontynuację badań w latach przyszłych. Poszczególne samorządy terytorialne będą dysponowały aktualnymi danymi na temat zjawisk i problemów społecznych nękających mieszkańców. Dzięki temu będą mogły skuteczniej, efektywniej i racjonalniej zapobiegać przyczynom negatywnych zjawisk oraz reagować na ich skutki.

Realizacja projektu Kooperacja Plus wynika z potrzeby dokładnej inwentaryzacji zjawisk i problemów społecznych oraz ich diagnozy, monitoringu i ewaluacji w skali gminy, miejscowości i ulicy. Dopiero na tej podstawie można przygotować realne strategie rozwoju i ich integralne części. Stwarza to także możliwość efektywnego i skutecznego wykorzystania różnorodnych funduszy, a w szczególności wsparcia  z Europejskiego Funduszu Społecznego.

K+ / mapa
panel administracyjny