Kooperacja Plus – budowanie kultury współdziałania instytucji

Główny cel projektu Kooperacja Plus to budowanie kultury współdziałania instytucji pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy.  Działalność tych podmiotów powinna się wzajemnie uzupełniać, bo tylko w ten sposób możliwe jest stworzenie kompleksowego pakietu usług dla osób korzystających z ich wsparcia.

Aby skutecznie podejmować działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, konieczne jest zwiększenie zakresu współpracy w każdym z obszarów działalności instytucji pomocy społecznej i rynku pracy. Kooperacja powinna odbywać się na poziomie zbierania i wymiany informacji oraz doświadczeń,  realizacji diagnoz i analiz a także monitorowania prowadzonych działań. Przedstawiciele tych instytucji powinni na bieżąco badać sytuację społeczną, nie tylko w skali miasta, czy gminy, lecz konkretnej dzielnicy, osiedla, a nawet ulicy. Uzyskane dane,  systematycznie aktualizowane, pozwoliłyby efektywnie przeciwdziałać wielu problemom, poprzez podejmowanie właściwych działań w odpowiednim czasie.

Podstawowym narzędziem badawczym stosowanym w projekcie jest Mapa problemów społecznych i zasobów środowiska przeciwdziałających ich powstawaniu. Celem mapy jest diagnoza oraz monitoring zjawisk i problemów społecznych w danej miejscowości. Mapa stanowi wspólną płaszczyznę zbierania, katalogowania, wymiany i udostępniania informacji. Umożliwia skatalogowanie pełnego spectrum problemów i zasobów środowisk lokalnych. Dzięki niej możliwa jest efektywniejsza współpraca międzyinstytucjonalna.

Mapa zostaje opracowana na podstawie danych pozyskanych z MOPS i PUP w Bielsku-Białej. Jest ona pierwszym krokiem do budowania modelu współpracy instytucji w prowadzeniu diagnoz społecznych. Dzięki temu, formy wsparcia będą docierać do najbardziej potrzebujących. Ograniczy to także dublowanie się instrumentów szkoleniowych jakie oferuje ops i pup temu samemu klientowi.

Założeniem projektu jest również stworzenie programu szkoleniowego dla komitetów sterujących ds. diagnoz w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wypracowanie modelu współpracy instytucji w zakresie prowadzenia wspólnych diagnoz społecznych to oryginalne i innowacyjne rozwiązanie w skali Polski. Mapy  dostępne będą w Internecie na stronie www.kooperacjaplus.eu w zakładce: Mapa. Stworzony program komputerowy do analizy danych i ich interpretacji, udostępniony darmowo na stronie internetowej, umożliwi kontynuację badań w latach przyszłych. Poszczególne samorządy terytorialne będą dysponowały aktualnymi danymi na temat zjawisk i problemów społecznych nękających mieszkańców. Dzięki temu będą mogły skuteczniej, efektywniej i racjonalniej zapobiegać przyczynom negatywnych zjawisk oraz reagować na ich skutki.

Realizacja projektu Kooperacja Plus wynika z potrzeby dokładnej inwentaryzacji zjawisk i problemów społecznych oraz ich diagnozy, monitoringu i ewaluacji w skali gminy, miejscowości i ulicy. Dopiero na tej podstawie można przygotować realne strategie rozwoju i ich integralne części. Stwarza to także możliwość efektywnego i skutecznego wykorzystania różnorodnych funduszy, a w szczególności wsparcia  z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyznaczone Cele

W założeniu POKL działania instytucji pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy powinny się wzajemnie uzupełniać, aby stworzyć kompleksowy pakiet usług dla beneficjentów korzystających z ich wsparcia. Mimo istniejącej świadomości potrzeby współdziałania tych instytucji współpraca ta nie ma głębszego bardziej operacyjnego charakteru i najczęściej ogranicza się do wymiany informacji. Powiatowe urzędy pracy i ośrodki pomocy społecznej czy powiatowe centra pomocy społecznej realizują projekty wykorzystując te same instrumenty wsparcia dla tych samych beneficjentów. Stwarza to sytuację, w której pup i ops organizują szkolenia kursy o podobnym lub tym samym zakresie, co nie idzie w parze z zasadą efektywności. Instytucje te muszą wspólnie opracowywać zasady współpracy w celu wymiany informacji o klientach.

 

Do najważniejszych barier związanych z podejmowaniem wspólnych działań, które hamują rozwój współpracy na podstawie wyników badania są: brak woli otwartości ze strony instytucji, formalizm biurokracja czasochłonne procedury, brak wspólnego systemu informatycznego, brak przepływu informacji między instytucjami trudności komunikacyjne, brak wspólnego celu, postrzeganie partnerów lokalnych jako konkurencji, niska motywacja prac do angażowania się w dodatkowe inicjatywy i brak inicjatywy pomysłu na wspólne działanie...

Czytaj więcej: Wyznaczone Cele

Home

 
budowanie
temat
Kooperacja plus
budowanie kultury współdziałania instytucji
współdziałanie
text
Główny cel projektu Kooperacja Plus to budowanie kultury współdziałania instytucji pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy. Działalność tych podmiotów powinna się wzajemnie uzupełniać, bo tylko w ten sposób możliwe jest stworzenie kompleksowego pakietu usług dla osób korzystających z ich wsparcia. Aby skutecznie podejmować działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, konieczne jest zwiększenie zakresu współpracy w każdym z obszarów działalności instytucji pomocy społecznej i rynku pracy. Kooperacja powinna odbywać się na poziomie zbierania i wymiany informacji oraz doświadczeń, realizacji diagnoz i analiz a także monitorowania prowadzonych działań. dowiedz się więcej >>
 
 
dowiedz się więcej
materiały do pobrania
ZOBACZ NASZYCH PARTNERÓW
K+ / mapa
panel administracyjny