W założeniu POKL działania instytucji pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy powinny się wzajemnie uzupełniać, aby stworzyć kompleksowy pakiet usług dla beneficjentów korzystających z ich wsparcia. Mimo istniejącej świadomości potrzeby współdziałania tych instytucji współpraca ta nie ma głębszego bardziej operacyjnego charakteru i najczęściej ogranicza się do wymiany informacji. Powiatowe urzędy pracy i ośrodki pomocy społecznej czy powiatowe centra pomocy społecznej realizują projekty wykorzystując te same instrumenty wsparcia dla tych samych beneficjentów. Stwarza to sytuację, w której pup i ops organizują szkolenia kursy o podobnym lub tym samym zakresie, co nie idzie w parze z zasadą efektywności. Instytucje te muszą wspólnie opracowywać zasady współpracy w celu wymiany informacji o klientach.

 

Do najważniejszych barier związanych z podejmowaniem wspólnych działań, które hamują rozwój współpracy na podstawie wyników badania są: brak woli otwartości ze strony instytucji, formalizm biurokracja czasochłonne procedury, brak wspólnego systemu informatycznego, brak przepływu informacji między instytucjami trudności komunikacyjne, brak wspólnego celu, postrzeganie partnerów lokalnych jako konkurencji, niska motywacja prac do angażowania się w dodatkowe inicjatywy i brak inicjatywy pomysłu na wspólne działanie


Idąc naprzeciw wskazanym trudnościom Wnioskodawca podjął się stworzenia projektu dotyczącego wypracowania systemowego modelu współpracy pomiędzy instytucjami rynku pracy a instytucjami pomocy społecznej w zakresie prowadzenia wspólnych diagnoz obejmujących sytuację społeczną oraz rynek pracy. Grupami docelowymi będą użytkownicy, którzy otrzymają model współpracy instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie prowadzenia wspólnych diagnoz społ.

 

Nabór grupy docelowej odbywać się będzie poprzez wysłanie zaproszenia do danej instytucji drogą pocztową lub email. Proces naboru do projektu polegać będzie na: wypełnieniu przez kandydata formularza zgłoszenia do projektu dostępnego na stronie internetowej oraz w biurze projektu przesłanego do rejestracji drogą elektroniczną lub pocztą, weryfikacji przez biuro projektu spełniania kryteriów rekrutacyjnych, selekcji i zakwalifikowania kandydata do projektu oraz utworzeniu listy rezerwowej kandydatów.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Celem ogólnym projektu będzie zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych.

 

Celami szczegółowymi będą:

  • wytworzenie przyjaznej kultury współpracy pomiędzy pracownikami działającymi w obszarze rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej;
  • głębsze poznanie lokalnych problemów społecznych pozwalające podejmować skuteczne projekty co wpłynie na efektywność wydawanych środków publicznych;
  • zwiększenie kompetencji i wiedzy tych pracowników w prowadzeniu przydatnych diagnoz społecznych przy wykorzystaniu sprawdzonych i skutecznych metod badawczych;
  • uporządkowanie i standaryzacja metod i technik badawczych służących stawianiu trafnych diagnoz społecznych;
  • zapewnienie i upowszechnienie dostępu podmiotom społecznych oraz mieszkańcom gmin do zintegrowanych informacji dotyczących problemów społecznych i zasobów oraz zwiększenie udziału mieszkańców w tworzeniu polityki społecznej gmin w myśl idei społeczeństwa obywatelskiego

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rezultaty: Zastosowane rozwiązania w projekcie są zgodne z ujętymi w Raporcie końcowym z badania ewaluacyjnego rekomendacjami nr 10 Skutecznie i efektywnie realizowana współpraca instytucji rynku pracy oraz pomocy społecznej oraz nr 12 jako rozwiązania systemowe związane z prowadzeniem wspólnie przez obie instytucji diagnoz sytuacji na lokalnym rynku pracy i w obszarze problemów społecznych.

 

Produkt finalny:

  • wypracowanie modelu współpracy instytucji z obszaru pomocy społecznej i rynku pracy przy wspólnym opracowywaniu diagnoz za pomocą Map problemów społecznych i zasobów środowiska lokalnego, na który składać się będzie zestaw metod, narzędzi, sposobów działania w celu budowania komitetów sterujących ds. diagnoz oraz trybów organizacji badań społecznych i stawiania diagnoz w środowisku lokalnym i ich graficzna prezentacja w formie Map a także utworzony program komputerowy do analizy danych i ich prezentacji, umieszczony na Internecie i płytach CD.

 

  • stworzenie programu szkoleniowego dla kandydatów na członków komitetów sterujących ds. diagnoz, w którym zawarte będą metody dydaktyczne przygotowujące ich do pracy w komitetach, Program będzie zawarty w podręczniku modelu współpracy, który będzie przekazany za pośrednictwem ROPS i WUP z danego woj docelowo do wszystkich jednostek z terenu kraju typu ops, pup oraz aktywnie działających organizacji pozarządowych na rzecz pomocy społecznej oraz agencji zatrudnienia.

 

Zakłada się, iż model współpracy zostanie wdrożony przez 20% tj. ok. 596 instytucji pomocy społecznej i rynku pracy z terenu całego kraju. Trwałość rezultatu planuje się zachować na min pół roku od wdrożenia modelu.

 

Rezultatami twardymi będą także:

  • ukończenie przez 26 osób (18k 8m) warsztatów szkoleniowych;
  • ukończenie przez 383 osób (269k 114m) seminariów informacyjnych.

 

Badaniem rezultatów zajmie się zespół proj 1 x na kwartał na podstawie opracowanego testu dynamiki rezultatu oraz prowadzona będzie ewaluacja projektu typu ex-ante, mid-term i ex-post.

 

K+ / mapa
panel administracyjny