to 1 etap przygotowawczy trwający 8 miesięcy. Rozpocznie się poszukiwaniem 2 partnerów do wspólnej realizacji projektu na podstawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów do realizacji projektu – 1 partnerem będzie jednostka badawcza uczelnia, 2 przedstawiciel Publicznej Służby Zatrudnienia bądź ngo działająca w obszarze pomoc społ. Partnerzy wraz z liderem opracują wspólne zasady realizacji projektu na podstawie zatwierdzonego harmonogramu i zawrą umowę partnerską. Powołany zostanie również komitet ekspertów składający się z 3 osób pracowników naukowych autorytetów z dziedziny socjologii znawców i badaczy specjalizujących się w diagnozach problemów społecznych oraz funkcjonowania instytucji pomocy społecznej i rynku pracy. Komitet będzie czuwał nad przebiegiem merytorycznym projektu opracowywał materiały produkty projektu raportował przebieg projektu pod względem merytorycznym.

W etapie przygotowawczym będzie przeprowadzona diagnoza i analiza problemu, jakim jest stworzenie diagnoz sytuacji w społecznościach lokalnych i poznanie narzędzi stosowanych przez instytucje pomocy społecznej oraz rynku pracy w trakcie badań i analiz. Badanie prowadzone przez 3 osoby kompetentne (wybrane przez Partnera 1) w skali całego kraju na podstawie internetowej ankiety zostanie przeprowadzone w okresie VII-IX 2011 r. Następnie zostanie sporządzona próba Mapy problemów społecznych i zasobów środowiska, która będzie materiałem dydaktycznym wykorzystywanym w dalszych etapach projektu. Próba badawcza sporządzona zostanie na podstawie zebranych danych z instytucji pomocy społecznej i rynku pracy z terenu jednej wybranej dzielnicy miasta B-B analizując skalę występowania w niej problemów społ.

Po zebraniu i analizowaniu danych sporządzona zostanie Mapa problemów i zasobów jednej dzielnicy Miasta, która zostanie wydrukowana i przedstawiona w formie elektronicznej. Za realizację zadania odpowiedzialny będzie Partner 1. Utworzona próba Mapy jest pierwszym krokiem do budowania modelu współpracy instytucji w prowadzeniu diagnoz społ. Na tej podstawie zostanie utworzona przez komitet ekspertów przygotowawcza wersja modelu współpracy. Wersja ta zostanie zaprezentowana i poddana opinii w trakcie panelu ekspertów, na który zostanie zaproszonych 30 przedstawicieli instytucji publicznych i niepublicznych zajmujących się pomocą społeczną i rynkiem pracy z terenu B-B. Organizacją panelu zajmie się Partner 2.

Po poddaniu przygotowawczej wersji modelu współpracy publicznej dyskusji zostanie opracowana przez komitet ekspertów wstępna wersja modelu współpracy oraz strategia wdrożenia projektu innowacyjnego testującego. Wstępna wersja modelu współpracy zawierać będzie zbiór metod i narzędzi badawczych potrzebnych do sprawnej diagnozy, organizację współpracy instytucji przy tworzeniu komitetu sterującego ds diagnoz oraz załączone Mapy problemów społecznych jednej dzielnicy B-B w wersji papierowej i elektronicznej. Dodatkowo utworzona będzie wstępna wersja programu szkoleniowego dotyczącego wspólnego prowadzenia diagnoz społecznych w środowiskach lokalnych.

 

K+ / mapa
panel administracyjny