Po zaakceptowaniu strategii wdrażania projektu rozpocznie się etap wdrożenia fazy realizacji modelu współpracy. Przeprowadzony zostanie wyjazdowy warsztat po 3 dni po 6 godzin zajęć w wynajętym ośrodku szkoleniowym dla 30 osób-przedstawicieli instytucji pomocy społecznej i rynku pracy z B-B, organizacji pozarządowych oraz ROPS i WUP z woj śląskiego w trakcie, których odbędzie się prezentacja wstępnego modelu współpracy, przekazanie wiedzy z zakresu jej wdrażania, zostanie również przetestowany program szkolenia z wdrażania modelu. Warsztaty przeprowadzone będą przez 2 doświadczonych trenerów specjalizujących się w metodyce badań społecznych. Organizacją logistyczną warsztatów zajmie się Partner 2 a merytoryczną Partner 1. Po opracowaniu narzędzi do testowania wdrażania modelu nastąpi faza jego testowania odbywająca się w trakcie wspólnego opracowywania diagnozy poprzez Mapy w pozostałych dzielnicach B-B. Zostanie powołany spośród uczestników warsztatów z B-B (ok. 6 os) komitet sterujący ds. diagnozy, który odpowiedzialny będzie za wspólne przeprowadzenie badań i analizę zebranych danych. Testowaniem pracy komitetu sterującego zajmie się komitet ekspertów. Następnie zostanie sporządzona Mapa problemów i zasobów Bielska-Białej. Zostanie opracowany program komputerowy do obróbki danych i graficzna prezentacja w formie map poszczególnych dzielnic i diagramów obrazujących skale występowania określonego problemu w danej części miasta i konkretnych ulic. Mapy w wersji papierowej będzie można umieścić w siedzibach instytucji. Wytworzony model współpracy i Mapy zostaną poddane publicznej dyskusji w trakcie 12 debat społecznych organizowanych przez Partnera 2 w każdej dzielnicy B-B. Na debaty zaproszeni będą społeczni liderzy, przewodniczący rad osiedlowych, radni oraz mieszkańcy (20 os). Po debatach komitet ekspertów zweryfikuje stworzony model współpracy pod kątem ewentualnych uwag wnoszonych przez mieszkańców dzielnic. Testowany model współpracy zostanie poddany ewaluacji wykonanej przez zewnętrzny niezależny od projektu podmiot w ramach zlecenia, której wyniki zostaną zawarte w raporcie.

 

Następnie zostanie zorganizowany 2 dniowy warsztat wyjazdowy dla 30 uczestników poprzedniego warsztatu, 3 ekspertów, ewaluatora, 2 os zespołu projektowego w celu ostatecznej prezentacji modelu współpracy i raportu ewaluacyjnego oraz podjęcia decyzji o kształcie ostatecznym modelu współpracy, który zostanie utworzony przez komitet ekspertów. Po walidacji ww modelu i zgodzie na upowszechnienie, komitet ekspertów zredaguje podręcznik wdrażania ostatecznej wersji modelu współpracy oraz zostanie zlecony skład projekt i druk podręcznika w nakładzie 12500 egz. Zadanie spoczywać będzie na Partnerze 1.

 

Upowszechnienie modelu rozpocznie się konferencją, w trakcie której zaprezentowany będzie podręcznik wraz z załącznikami: program komputerowy do tworzenia Map oraz przedstawiony będzie sposób upowszechniania i wdrożenia modelu w całym kraju. Zaproszonych zostanie 200 przedstawicieli instytucji z Polski (MPiPS,WUP,ROPS,władze B-B,ops,pcpr,ngo)

 

Następnie organizowane będą seminaria informacyjne wdrażające model współpracy na terenie całej Polski. Lider przy udziale Partnerów zorganizuje seminaria, które odbywać się będą w 5 częściach kraju podzielonych na regiony. W spotkaniach będzie uczestniczyć po 30 przedstawicieli ROPS, WUP, ops, pcpr, ngo z województw wchodzących w skład grupy regionów. Prezentację modelu współpracy poprowadzą członkowie komitetu ekspertów. W trakcie seminariów zostaną kolportowane podręczniki modelu współpracy wraz załącznikami. Dalszym rozprowadzaniem podręczników w regionach zajmą się poszczególne ROPS-y i WUP-y.

 

Wszelkie spotkania będą uwzględniać równość szans kobiet i mężczyzn. Z uwagi na feminizację zawodów związanych z pomocą społeczną i rynkiem pracy większy udział będą brały w nich kobiety które są w gorszym położeniu na rynku pracy. Jednak zwiększona będzie proporcja mężczyzn do 30 % uczestników w celu doreprezentowania tej grupy.

 

K+ / mapa
panel administracyjny